دایره های رنگی و رقص نور در سی پلاس پلاس|1835368

دایره های رنگی 15 دایره که هر دایره به 12 دایره تشکیل شده.ابتدا یک رقص نور در پس زمینه و سپس دایره از بزرگ به کوچک میشوند و رنگ دایرها تغییر میکند(رنگ هر 12 دایدایره های رنگی و رقص نور در سی پلاس پلاس|1835368|graphic|برنامه نویسی ,دایره,دایره رنگی ,رقص نور

دایره های رنگی

15 دایره که هر دایره به 12 دایره تشکیل شده.ابتدا یک رقص نور در پس زمینه و سپس دایره از بزرگ به کوچک میشوند و رنگ دایرها تغییر میکند(رنگ هر 12 دایره درون دایره اصلی تغییر رنگ میدهد).

بعد ازنمایش هر دایره از بزرگ به کوچک وتغییر رنگ ،یک رقص نور دیگر در صفحه نمایش داده میشود و دایره بعدی از بزرگ به کوچک وتغییر رنگ میدهد.