پاورپوینت آماده جزوه و خلاصه درس مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس) – نوشته دکتر حسن|30008742

1 1)آمادگی آمادگی جسمی و روانی =ذهنی ، عقلی ، عاطفی و 000 آمادگی بیشتر = پیشرفت و یادگیری بهتر در صورتی که مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان باشد انگیزه و رغبت در آنها به وجود خواهد آمد و هر چه انگیزه به یادگیری بیشتر باشد یادگیری بهتر حاصل می گردد شاپاورپوینت آماده جزوه و خلاصه درس مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس) – نوشته دکتر حسن|30008742|graphic|پاورپوینت آماده جزوه و خلاصه درس مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس) , نوشته دکتر حسن شعبانی ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده

1 1)آمادگیآمادگی جسمی و روانی =ذهنی ، عقلی ، عاطفی و 000آمادگی بیشتر = پیشرفت و یادگیری بهتردر صورتی که مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان باشد انگیزه و رغبت در آنها به وجود خواهد آمد و هر چه انگیزه به یادگیری بیشتر باشد یادگیری بهتر حاصل می گرددشاگردان زمانی مفاهیم جدید را یاد خواهند گرفت که مفاهیم جدید با ساخت شناختی او متناسب و مرتبط باشدمحیطهای فیزیکی عاطفی ،موقعیت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خانواده در کیفیت و کمیت یادگیری می تواند موثر باشداین موقعیت و محیط ها باید متناسب با استعداد ، آمادگی نیاز و گرایش شاگردان باشد تا آنها را به کنجکاوی و تلاش برای یادگیری وادار سازندتکرار و تمرین برای موثر بودن در کل فرایند یادگیری باید دارای شرایط و ویژگی های زیر باشد1 مقدار و زمان متناسب2 نظم و ترتیب متناسب بودن طول دوره های آن3 انجام گرفتن در شرایط واقعی و طبیعی4 اطلاع یافتن از نتیجه تمرین1 2) نظریه شرطی ( رفتار گرایی )شامل نظریه های پاولف، واتسون ،ثرندایک و اسکینربر اساس این نظریه یاد گیری عبارت است از ارتباط بین محرک و پاسخ2 2) نظریه شناختیشامل نظریه های گشتالت،پیاژه ،برونر ،آزوبل ،بلوم و غیره استیادگیری ناشی از شناخت ادراک و بصیرت است