بررسي مرمت و کاربرد نور و ليزر در مرمت آثارباستاني و اصول آن|30012528

تاريخچه مرمت : مرمت را مي توان همراه معماري به حساب آورد و به اين مفهوم از همان زماني يك بناي شكل گرفت مرمت آن بنا هم كم كم خود را نشان داد . به اين ترتيب چه دربررسي مرمت و کاربرد نور و ليزر در مرمت آثارباستاني و اصول آن|30012528|graphic|بررسي مرمت و کاربرد نور و ليزر در مرمت آثارباستاني و اصول آن

تاريخچه مرمت :مرمت را مي توان همراه معماري به حساب آورد و به اين مفهوم از همان زماني يك بناي شكل گرفت مرمت آن بنا هم كم كم خود را نشان داد . به اين ترتيب چه در ايران و چه در ديگر ممالك و تمدنها مرمت همواره وجود داشته است مثالهاي كه در اين زمينه براي اين سرزمين مي توان نام برد به تغير كاربري چهار طاقي ها و آتشكده ها و كليساها به مساجد يا به توسعه مساجد مثل مسجد جامع اصفهان و به اندود كردن و بررسي سالانه بام ها در بناها اشاره كردو يا استفاده از پشت بند در بيشاپور پس از ساخت بنا براي جلوگيري از رانش طاق .آنچه را كه به عنوان مرمت به معناي امروز خود مي شناسيم را مي توان در قرن 18 ميلادي در اروپا جستجو كرد در اينجا سعي مي كنيم كه بخش از آن را بصورت خلاصه و نظريات برخي از مهمترين افرادي را كه در اين مقوله تلاش داشته اند را مي آوريم .اعلام رسمي حفاظت از آثار باستاني توسط كنوانسيون ملي فرانسه به سال 1794 تاثير به سزايي در اروپا بر اصل احياي بناها در شكل كالبد و عملكرد در گذشته و روشهاي مختلفي را نيز براي تحقيق اين هدف دنبال كرد . در سه دهه اول قرن 19 ميلادي معيار و روشي براي مرمت اعمال شد كه در آن به لحاظ بعد زماني اولين تصوير حاصل از امر مرمت عبارت بود از اتخاذ روش ها و راه حل هايي كه بتوان با استفاده از آن بخشهاي اصيل بنا را از بخشهاي مرمت شده تشخبص داد . با فراز و نشيب هاي متعددي كه در تئوري هاي مرمت پيش آمد بالاخره به سال 1931 ، كنگره بين المللي آتن ، اصول و مباني مربوطه به مرمت را جمع آوري و مدون كرد . منشور آتن توصيه اكيدي بر مراقبت و استحكام بخشي آثار كرده و استفاده از ابزارهاي فني و سيستم هاي سازه اي در كاملاً مدرن را مجاز شمرد و يك سال بعد در سال 1932 آقاي گوستاو جوانوني در ايتاليا باز نگري جامعي بر آن ارائه داد . شاخص ترين تئوري او در ارجح شمردن ارزش سندي و تاريخي بنا بر ارزش كالبدي و شكلي آن است . اصل فوق در منشور مرمت كشور ايتاليا كاربردي عمده يافت . اين نظريه مرمت علمي ناميده مي شود و در آن تمامي عناصر با ارزش هنري با هر سابقه تاريخي مورد حفاظت قرار مي گيرند .گرايش به ايجاد وحدت سبكي و يا باز گرداندن بنا به فرم اوليه ، ساير موارد را ناديده نمي گيرد و به عبارتي تمام الحاقات جزء قشرهاي تاريخي محسوب مي گردند ، ضمن اينكه نيازهاي جديد عملكرد بنا بر آورده مي شوند .بدليل ابعاد وسيع بازسازي در بين سالهاي 1945 1943 مرمت علمي فاقد كارآيي لازم بود و آن زمان غير قابل قبول اعلام مي گردد . بديهي است كه بناي معماري فقط يك سند تاريخي نيست بلكه در وهله نخست اثري است با شكلي مشخص كه بيانگر يك ارزش هنري و معنوي مي باشد و به همين دليل داراي اهميت مضاعف مي شود يعني در واقع ارزش هنري بنا اهميت مي يابد و تمامي ارزشهاي ديگر زير مجموعة آن قلمداد مي شوند و از همين جا مرمت مدرن بر مبناي نظري آن بر كيفيت وحدت شكلي بين اقدام خلاقانه جديد و بناي قديم نيز جزء اهداف عمده تلقي مي گردد .حال سخن را خلاصه كرده و به نظريه هاي مهم در مرمت مي پردازيم .تئوريسين هاي مشهور مرمت1 اوژن ويوله لودوك (1879 1814)معمار فرانسوي و يكي از فعالترين مرمت كنندگان آثار تاريخي جهان مطرح است . وي در كار مرمت به ابعاد اقتصادي و بهداشتي توجه داشت . بنا به عقيده وي ، بنا هاي تاريخي بايد از بناهاي اطراف پاك رها شوند تا بتوان به اهميت آنها بيشتر پي برد . او دو نظريه عمده را مطرح كرد :الف : نظريه پويايي ماده در ساختمان : ماده بي جان براي برخورداري از روح و روان بايد به صورتي به كار گرفته شود كه معمار در نظر دارد .ب: نظريه سبك و زمان : او سبك را مجموعه از قوانين و مقرراتي مي داند كه با توجه به تكنولوژي زمان و در زمان تعريف مي شود . اصولي را كه در اين رابطه بيان مي كند شامل موارد زير است .يكم : حذف بخش هاي اضافه شده به بنا پس از تاريخ اصلي آندوم : تكميل يا احداث بناي فرسوده يا نا تمام بر پايه سبك گذشته بنا به صورت اوليهسوم : شباهت و درك اثر .چهارم : حفظ بناي كاملاً فرسوده و تخريبي .2 جان راسكين : (1900 1818 )حقوقدان انگليسي كه با روي آوردن به هنر ابتدا به نقد فلسفه هنر پرداخت و سپس روي به فلسفه اجتماعي آورده راسكين با ديدي كاملاً هجران زده به گذشته و با الهام از گذشته سعي بر آن داشت تا تحولي اساسي در انديشة فرهنگي مردم ايجاد كند . معروف ترين اثرش « هفت مشعل معماري » است كه در سال 1848 انتشار يافت هفت مشعل وي عبارت اند از :حقيقت ، ايثار ، قدرت ، زيبايي ، زندگي ، خاطره و اطاعتراستين با اقدامات خود پايه گذار دو نظريه عمده در امر مرمت شد . اين دو نظريه شامل نظريه .الف : منظم سازيب: نظم اندام وار است .راسکين بر مبناي نظريات فوق اصولي را مطرح ساخت که در مرمت موثر واقع شد که عبارتند از :يکم : اصل فنا پذيريدوم : اصل عدم تکرارسوم : اصل عمر و اعتبارچهارم : اصل عدم دخالتپنجم : اصل مرمت آئيني3 کاميلو بويي تو: (1914 1846)محقق و معمار ايتاليايي که پدر مرمت شهري جديد ناميده مي شود . او اولين شخصيتي است که در باز زنده سازي توجه به مفاهيم معماري را جايگزين تبعيت از ويژگيهاي شکلي – سبکي بناهاي در دست تعمير کرد . « نکاتي پيشنهادي وي در مورد مرمت شهري تأثير زيادي در تدوين و شکل گيري اولين منشور معماري داشت » .نظريات بويي تو را مي توان به دو مورد خلاصه کرد :الف: جايگزيني مفاهيم معماري به جاي ويژگيهاي شکلي و سبکي : مفهوم معماري مهم است نه سبک و شکل آن .ب: فراتر از زمان بودن بنا ها و مجموعه هاي تاريخي : دميدن روح جديد به کالبد قديم سبب مي شود تا بنا ها و مجموعه هاي تاريخي زنده شوند . هنگامي که يک اثر توليد مي شود کاري مادي وقوع يافته است ولي بعد از يک نسل تعاملات غير مادي و فرهنگي در اثر وارد شده و معناي فرهنگي مي يابد .بر اساس نظريات فوق مي توان اصول زير را مطرح کرد :يکم : ايجاد عملکرد جديد در کالبد قديمدوم : تعيين دوره مداخله در هر دورهسوم : تدوين مباني اقدامچهارم : عدم تقليد از سبکهاي گذشته معماريدستور العملهاي مرمتي را بر اساس نظريه ها و اصول مورد نظر بويي تو مي توان به صورت زير مطرح کرد .الف : دخالت در بنا با استفاده از مفاهيم کهن ولي متفاوت از سبک قديمب: تفاوت گذاشتن بين مصالح قديم و جديد به هنگام اقدامج: استقرار نمايشگاه در كنار هر نوع اقدام براي مشخص نمودن جايگاه عناصر مداخلهد: معرفي بنا يا مجموعه هاي تاريخي با استفاده از امكانات آموزشير: حك تاريخ و زمان اقدامز: توصيف مراحل مداخل و بيان علت اقدام