پاورپوینت خلاصه فیزیک 2 هالیدی|32033012

دانلود بخشی از متن فایل: اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردوجسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده پاورپوینت خلاصه فیزیک 2 هالیدی|32033012|graphic|فیزیک 2 هالیدی جزوه,فیزیک 2 هالیدی Pdf,خلاصه فیزیک 2 هالیدی,فیزیک2 هالیدی,فیزیک عمومی

دانلودبخشی از متن فایل:اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردوجسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده در شیشه و پارچه در محل تماس باقی می ماند.سرفصل ها: