جزوه حقوق تجارت بین الملل|35007227

توضیحات: جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی. فهرست مطالب: تعریف تاجر عملیات تکرار عملیات تجارتی عملیات تجارتی توزیعی عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق عملیات تجارتی به حکم قانون عملیات تجارتی تبعی یا نجزوه حقوق تجارت بین الملل|35007227|graphic|جزوه حقوق تجارت بین الملل,جزوه حقوق تجارت بین الملل دکتر شیروی,جزوه حقوق تجارت بین الملل شیروی,دانلود جزوه حقوق تجارت بین الملل,جزوه درس حقوق تجارت بین الملل,جزوات حقوق تجارت بین الملل,جزوه درسی حقوق تجارت بین الملل

توضیحات:
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی.


فهرست مطالب:
تعریف تاجر
عملیات تکرار
عملیات تجارتی
عملیات تجارتی توزیعی
عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق
عملیات تجارتی به حکم قانون
عملیات تجارتی تبعی یا نسبی
عملیات تجارتی تبعی
معاملات غیر منقول
نکات مهم مبحث اعمال تجارتی
سوالات چهار گزینهاي اعمال تجارتی
مجموعه تست
پاسخنامه
دفاتر تجارتی
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
سندیت دفاتر تجارتی
نکات مهم مبحث دفاتر تجارت
سوالات چهار گزینهاي دفاتر تجاري
پاسخنامه
پاسخ تشریحی
مجموعه تست
پاسخ تشریحی
منابع

بخشی از متن جزوه:
- تعریف تاجر
طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاري قرار دهد. » بـراي آنکـه کسـی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون تجارت: شخص حقوقی میتواند داراي کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـراي افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص حقوقی که منظور در اینجا شرکتهاي تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق براي تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.

طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روي معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال تجارتی داراي اهمیت میشوند ...