پاورپوینت سبک شناسی نثر|35007905

مشخصات فایل: عنوان: قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:184 فهرست مطالب: فصل اول : نثر مرسل(دوره سامانیان) فصل دوم: نثر بینابین فصل سوم: نثر موزونفصل چهارم : عصر سلجوقی،نثرفنی فصل پنجم: نثر ساده و بینابین قرن ششم فصل ششم: دو جریان ادبی در قرن ششم فصل هفپاورپوینت سبک شناسی نثر|35007905|graphic|پاورپوینت سبک شناسی نثر ,نثر مرسل(دوره سامانیان),نثر بینابین,نثر موزون,عصر سلجوقی,نثرفنی,نثر ساده و بینابین قرن ششم,دو جریان ادبی در قرن ششم,امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم,کتب تاریخی ساده قرن هشتم,نثر دوره صفویه(از قرن دهم تا میانه

مشخصات فایل:عنوان: قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:184

فهرست مطالب:فصل اول : نثر مرسل(دوره سامانیان)
فصل دوم: نثر بینابین
فصل سوم: نثر موزونفصل چهارم : عصر سلجوقی،نثرفنی
فصل پنجم: نثر ساده و بینابین قرن ششم
فصل ششم: دو جریان ادبی در قرن ششم
فصل هفتم: ادامه نثر فنی در قرن هفتم
فصل هشتم: امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم
فصل نهم: هم مرسل هم فنی
فصل دهم : اثرات حمله مغول
فصل یازدهم: کتب تاریخی ساده قرن هشتم
فصل دوازدهم: کتب ادبی و عرفانی قرن هشتم
فصل سیزدهم: نثر در قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)
فصل چهاردهم: نثر دوره صفویه(از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم)
فصل پانزدهم: از میانه قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم(عصر قاجار)
فصل شانزدهم: نثر دوره معاصر


*هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد.