پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاهی (( هالیدی ))|39028592

؛ 205 اسلاید زیبا و قابل ویرایش. سنگ بنای علم فیزیک کمیت های فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم. تعداد کمیت های فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیت ها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است.کاری کپاورپوینت فیزیک 1 دانشگاهی (( هالیدی ))|39028592|graphic|پاورپوینت فیزیک 1,پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاه,پاورپوینت فیزیک هالیدی 1,پاورپوینت فیزیک پایه 1,دانلود پاورپوینت فیزیک 1 دانشگاه,دانلود پاورپوینت فیزیک هالیدی 1

؛ 205 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

سنگ بنای علم فیزیک کمیت های فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم. تعداد کمیت های فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیت ها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است.کاری که باید بکنیم این است که از میان تمام کمیت های فیزیکی ممکن چند کمیت مشخص را انتخاب کنیم و آنها را کمیت های اصلی بنامیم.

» فهرست مطالب:فصل اول: اندازه گیریفصل دوم: بردارهافصل سوم: حرکت در یک بعدفصل چهارم: حرکت دو بعدی، سه بعدیفصل پنجم: نیرو و قوانین نیوتونفصل ششم: دینامیک ذراتفصل هفتم: کار و انرژیفصل هشتم: پایستگی انرژیفصل نهم: سیستم های ذرات