دانلود پاورپوینت شیمی آلی2 سه واحد درسی|40192664

طرح درس اترها و اپوکسیدها الکلها آلدئیدها و کتونها واکنشهای آلفا استخلافی کربونیل وتراکم کربونیل کربوکسیلیک اسیدها مشتقات کربوکسیلیک اسیدها شیمی آلی دو جزو دروس اختصاصی رشته شیمی میباشد و ارزش درسی آن سه واحد است فصل یک اترهاواپوکسیدها مقدمه •فردانلود پاورپوینت شیمی آلی2 سه واحد درسی|40192664|graphic|اترها و اپوکسیدها,واکنشهای آلفا استخلافی کربونیل وتراکم کربونیل ,الکلها,کربوکسیلیک اسیدها,آلدئیدها و کتونها,شیمی آلی دو جزو دروس اختصاصی,رشته شیمی,شیمی آلی2 سه واحد درسی

طرح درس

اترها و اپوکسیدها

الکلها

آلدئیدها و کتونها

واکنشهای آلفا استخلافی کربونیل وتراکم کربونیل

کربوکسیلیک اسیدها

مشتقات کربوکسیلیک اسیدها

شیمی آلی دو جزو دروس اختصاصی

رشته شیمی میباشد و ارزش درسی آن سه واحد است

فصل یک
اترهاواپوکسیدها

مقدمه

•فرمول آنها R-O-R میباشدوR الکیل یا اریل است.

•میتواند متقارن یا نامتقارن باشد.

•مثال:

ساختمان و قطبیت

•شکل هندسی مولکول خمیده است.

•اکسیژن هیبدیداسیون sp3 دارد.

•زاویه تتراهدرال

نقطه جوش

مشابه آلکانهایی با وزن مولکولی برابر است.

قبول کننده پیوند هیدروژنی

•اتر ها با هم تشکیل پیوند هیدروژنی نمی دهند.

•در حضور دهنده هایی مانند OH و NH
زوج الکترونهای غیر پیوندی اتر با این عوامل تشکیل پیوند هیدروژنی میدهد.