دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت دولتی -جلد اول- طاهره فیضی|40279480

تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی1- انگیزه جلب منفعت2- خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری3- نظارت قانونی4- میزان جلب دقت و توجه عامه5- قیمت روز بازار برای محصول و یا خدمت6- عامل سیاست7- فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی8- تفاوت در حجدانلود پاورپوینت مبانی مدیریت دولتی -جلد اول- طاهره فیضی|40279480|graphic|دانلود پاورپوینت مبانی مدیریت دولتی (جلد اول) طاهره فیضی
تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی1- انگیزه جلب منفعت2- خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری3- نظارت قانونی4- میزان جلب دقت و توجه عامه5- قیمت روز بازار برای محصول و یا خدمت6- عامل سیاست7- فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی8- تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان9- تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر میزان مسئولیتی که مدیران سازمانهای خصوصی در مقابل هیات مدیره و سهام داران خود بر دوش دارند در مقایسه با مسئولیتهای مشابه مدیران سازمانهای عمومی بسیار محدود و ناچیز است . مدیران سازمانهای عمومی در مقابل مجلس ، مقامهای اجرایی مافوق و مردم مسئول می باشند.ویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر1- وظایف غیر شخصی2- سلسله مراتب مشخص سازمانی3- تعیین واضح و روشن وظایف ادارات4- انتخاب ماموران برای کار اداری بر اساس شرایطحرفه ای5- بکارگیری کارکنان اداری بر اساس قرارداد6- پرداخت حقوق به کارکنان بر اساس مقام7- شغل مامور اداری حرفه اصلی یا تنها کار او باشدعوامل بقای کارکنان در سازمان از نظر هرزبرگ این عوامل بیشتر در سازمان ناشی از طرز تلقی و برداشت کارکنان در باره موارد زی است:1- اداره امور و خط مشی های سازمان2- ماهیت و میزان سرپرستی تخصصی3- استمرار روابط متقابل با سرپرستان، همکاران و مرئوسان4- سطح حقوق و دستمزد5- امنیت کاری6- زندگی شخصی کارکنان7- شرایط کاری8- مقام و منزلتمسائل و مشکلات سازمان های اداری دوره پهلوی در زمینه تشکیلات و نیروی انسانی1- تمرکز اختیارات در سازمان مرکزی2- وجود سازمان های متداخل و مضاعف3- عدم ارتباط وظایف در یک سازمان4- تغییر مکرر تشکیلات سازمان ها5- عدم ثبات مقامهای سازمانیارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آنارکان قوه مجریه را رئیس جمهور و وزیران تشکیل می دهند.ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است و وی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران می باشد. رئیس جمهور برای اجرای وظایف قانونی خود می تواند معاونانی داشته باشد.هر یک از وزیران دو نوع وظیفه بر عهده دارند :1- وظیفه اداری از نظر اداره وزارتخانه خود .2- وظیفه سیاسی از نظر عضویت در هیات حاکمه کشور.کار شکافی عبارت است از : عمل کشف ، مطالعه و ثبت جنبه های مشخص و اساسی هر یک از مشاغل در سازمان. در این عمل باید ، ماهیت کار ، ابزار کار ، هدف اجرای کار ، اختیار و مسئولیت ، شرایط احراز و تخصص مورد نیاز برای اجرای کار مشخص گردد.•مطابق این نظریه ، هزینه زندگی از عوامل مهم تعیین میزان حقوق و دستمزد است.هر قدر هزینه زندگی بالا رود به همان نسبت از ارزش حقیقی دستمزد ها کاسته می شود.هدفهای ارزشیابی شایستگیکارکنانمهمترین هدفهای ارزشیابی شایستگی کارکنان عبارتند از:1- ایجاد موازین برای اجرای کار رضایت بخش2- بهبود کارآیی مستخدم3- تعیین اعتبار عملیات استخدامی و اصلاح آنها4- عینیت بخشیدن به کاربرد خط مشی های استخدامی ، در انتخاب ،به کارگماری ، ترفیع ،اخراج و در شناخت میزان مطلوبیت کار کارکنان•طبق قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور عبارت است از برنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و هدفهای قانونی می شود. و از سه قسمت تشکیل می شود:1- بودجه عمومی دولت(دریافت ها و پرداخت های دولت)2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها3-بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.نظارت و کنترل درونی(نظارت قوه مجریه )•نظارت و کنترل درونی (نظارت قوه مجریه ) به دو نوع تقسیم می شو:الف- نظارت مالی:قبل از خرج و به منظور عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب صورت می گیرد.ب- نظارت عملیاتی:بودجه به عنوان وسیله ای برای نیل به هدفهای مطلوب بکار می رود.اصول مربوط به استقلال واحدمرکزی بودجه1- واحد مرکزی بودجه باید مقتدر، متمرکز ، و از حمایت قانونی و سیاسی بر خور دار باشد.2- دستگاههای اجرایی کلیه اطلاعات لازم را در اختیار واحد مرکزی بودجه قرار دهند ، و روابط مداوم با آن داشته باشند.

قسمتی از متن.......

تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
1- انگیزه جلب منفعت
2- خدمات یا محصولات انحصاری یا نیمه انحصاری
3- نظارت قانونی
4- میزان جلب دقت و توجه عامه
5- قیمت روز بازار برای محصول و یا خدمت
6- عامل سیاست
7- فوریت داشتن و مداومت خدمات عمومی
8- تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان
9- تفاوت در نوع رهبری مورد نیاز و خصوصیات و شرایط لازم برای رهبر


میزان مسئولیتی که مدیران سازمانهای خصوصی در مقابل هیات مدیره و سهام داران خود بر دوش دارند در مقایسه با مسئولیتهای مشابه مدیران سازمانهای عمومی بسیار محدود و ناچیز است .
مدیران سازمانهای عمومی در مقابل مجلس ، مقامهای اجرایی مافوق و مردم مسئول می باشند.

ویژگیهای سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
1- وظایف غیر شخصی
2- سلسله مراتب مشخص سازمانی
3- تعیین واضح و روشن وظایف ادارات
4- انتخاب ماموران برای کار اداری بر اساس شرایط
حرفه ای
5- بکارگیری کارکنان اداری بر اساس قرارداد
6- پرداخت حقوق به کارکنان بر اساس مقام
7- شغل مامور اداری حرفه اصلی یا تنها کار او باشد


عوامل بقای کارکنان در سازمان از نظر هرزبرگ
این عوامل بیشتر در سازمان ناشی از طرز تلقی و برداشت کارکنان در باره موارد زی است:
1- اداره امور و خط مشی های سازمان
2- ماهیت و میزان سرپرستی تخصصی
3- استمرار روابط متقابل با سرپرستان، همکاران و مرئوسان
4- سطح حقوق و دستمزد
5- امنیت کاری
6- زندگی شخصی کارکنان
7- شرایط کاری
8- مقام و منزلت

مسائل و مشکلات سازمان های اداری دوره پهلوی در زمینه تشکیلات و نیروی انسانی
1- تمرکز اختیارات در سازمان مرکزی
2- وجود سازمان های متداخل و مضاعف
3- عدم ارتباط وظایف در یک سازمان
4- تغییر مکرر تشکیلات سازمان ها
5- عدم ثبات مقامهای سازمانی

ارکان قوه مجریه و مسئولیتهای آن
ارکان قوه مجریه را رئیس جمهور و وزیران تشکیل می دهند.ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است و وی در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران می باشد. رئیس جمهور برای اجرای وظایف قانونی خود می تواند معاونانی داشته باشد.هر یک از وزیران دو نوع وظیفه بر عهده دارند :
1- وظیفه اداری از نظر اداره وزارتخانه خود .
2- وظیفه سیاسی از نظر عضویت در هیات حاکمه کشور.

کار شکافی عبارت است از :
عمل کشف ، مطالعه و ثبت جنبه های مشخص و اساسی هر یک از مشاغل در سازمان.
در این عمل باید ، ماهیت کار ، ابزار کار ، هدف اجرای کار ، اختیار و مسئولیت ، شرایط احراز و تخصص مورد نیاز برای اجرای کار مشخص گردد.

•مطابق این نظریه ، هزینه زندگی از عوامل مهم تعیین میزان حقوق و دستمزد است.هر قدر هزینه زندگی بالا رود به همان نسبت از ارزش حقیقی دستمزد ها کاسته می شود.هدفهای ارزشیابی شایستگیکارکنانمهمترین هدفهای ارزشیابی شایستگی کارکنان عبارتند از:
1- ایجاد موازین برای اجرای کار رضایت بخش
2- بهبود کارآیی مستخدم
3- تعیین اعتبار عملیات استخدامی و اصلاح آنها
4- عینیت بخشیدن به کاربرد خط مشی های استخدامی ، در انتخاب ،به کارگماری ، ترفیع ،اخراج و در شناخت میزان مطلوبیت کار کارکنان

•طبق قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور عبارت است از برنامه مالی دولت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و هدفهای قانونی می شود. و از سه قسمت تشکیل می شود:1- بودجه عمومی دولت(دریافت ها و پرداخت های دولت)
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
3-بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

نظارت و کنترل درونی(نظارت قوه مجریه )
•نظارت و کنترل درونی (نظارت قوه مجریه ) به دو نوع تقسیم می شو:الف- نظارت مالی:قبل از خرج و به منظور عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب صورت می گیرد.
ب- نظارت عملیاتی:بودجه به عنوان وسیله ای برای نیل به هدفهای مطلوب بکار می رود.

اصول مربوط به استقلال واحدمرکزی بودجه
1- واحد مرکزی بودجه باید مقتدر، متمرکز ، و از حمایت قانونی و سیاسی بر خور دار باشد.
2- دستگاههای اجرایی کلیه اطلاعات لازم را در اختیار واحد مرکزی بودجه قرار دهند ، و روابط مداوم با آن داشته باشند.