تعمیر و نگهداری پمپ ها|40280202

فصل اول: تعمیر و نگهداری برنامه تعمیر نگهداری ١٣- تعمیر و نگهداری بروش پیشگیری (Preventive Maintenance) ١- تعمیرات كلی Overhaul ١- باز كردن پمپ -٥ ١ دلایل خرابی -٦ ١- جمع كردن پمپ -٧ فصل دوم: شناخت مشكلات بهره برداری مشكلات پمپ های ٢- پمپ سر و صدا داتعمیر و نگهداری پمپ ها|40280202|graphic|تعمیر و نگهداری پمپ ها,تعمیر و نگهداری,Overhaul,باز كردن پمپ,خرابی,مشكلات پمپ,لرزش,تراز,آب بند,یاطاقان,بازرسی,قطعات,مكانیكی,رینگ سایشی,سایش,لقی,كاویتاسیون,دبی,سوپاپها

فصل اول: تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر نگهداری

١٣- تعمیر و نگهداری بروش پیشگیری (Preventive Maintenance)

١- تعمیرات كلی Overhaul

١- باز كردن پمپ -٥

١ دلایل خرابی -٦

١- جمع كردن پمپ -٧

فصل دوم: شناخت مشكلات بهره برداری

مشكلات پمپ های

٢- پمپ سر و صدا دارد

٣- لرزش در پمپ -٢

٢- محدوده لرزش مجاز: -٣-٢

٢- نشت هوا به درون پمپ -٤

٢- مشكلات سیستم پمپاژ -٥

٢- وجود ذرات خارجی در پمپ -٦

٢- تراز نبودن و خرابی قطعات داخلی -٧

٢- آب بند كننده: -٨

٢- یاطاقان ها -٩

فصل سوم: عیب یابی سیستم های انتقال مایعات

٣ - اجزاء سیستم انتقال مایع -٢

٣- مبانی نمایش لرزش -٣

٣- لرزش های ناشی از انتقال قدرت -٣-١

٣- لرزش در یاطاقان با نصف فركانس -٣-٢

٣- لرزش های با منشاءداخلی -٣-٣

٣- فركانس جریان تیغه ای -٣-٤

٣- اصلاح تیزی تیغه ها -٣-٦

٣- محدودیت های لرزشی لوله كشی -٣-٧

٣: اشكالات مربوط به ظرفیت -٤

٣: مشكلات ناشی از بالا رفتن جریان مصرفی در موتور -٥

٣: خرابی های آب بندكننده مكانیكی -٦

٣: ارزیابی كار پمپ -٧

. 9 ٣: پمپ هیچگونه مایعی را جابجا نمی كند ٨

. 9 ٣: پمپ به اندازه كافی مایع را پمپاژ نمی كند ٩

٣: كم بودن فشار دهش -١٠

. 9 ٣:پمپ بعداز را ه اندازی هوا می گیرد ١١

٣: باراضافی در الكتروموتور -١٢(Over Loading)

٣: گرم شدن محفظه آب بند كننده -١٣

٣:بالا بودن میزان لرزش -١٤

٣گرم كردن یاطاقان ها -١٥

٣: خرابی سریع یاطاقان ها -١٦

فصل چهارم: دستورالعمل تعمیر پمپ های گریزازمركز

٤ -بازرسی پمپ قبل از بهره برداری -١

٤ - آماده سازی پمپ برای بهره برداری -٢

٤-بازرسی پمپ در هنگام بهره برداری -٣

٤-خاموش كردن پمپ -٤

٤-تشخیص خرابی پمپ و آب بندكننده در محل بهره برداری -٥

٤-تعمیر و نگهداری پمپ ه ا بروش پیشگیری -( PM )٦

٤-بازرسی پمپ ه ای گریز از مركز -٧

- تعمیر پمپ -٨

٤-بازرسی پمپ قبل از باز كردن -٨-١

٤-بررسی پمپ در واحد هنگام باز كردن -٨-٢

٤-تشخیص خرابی پمپ و آب بندكننده در كارگاه -٩

٤ -دستورالعمل بازرسی قطعات -١٠

٤-بازرسی قطعات -١١

٤ -آب بند كننده مكانیكی -١٢

٤- پروانه ها -١٣

٤-سعی شود كه پمپ با راندمان مطلوب كار كند -١٤

٤-تجربیات تعمیراتی -١٥

٤-لقی های متحرك -١٦

فصل پنجم: رینگهای سایشی Wearing Ring

:تعمیرات رینگ سایشی

سایش مجاز

اندازه گیری لقی

بازیابی لقی وقتی كه سیستم فاقد رینگ سایشی باشد

بازیابی لقی وقتی كه پمپ فقط یك رینگ سایشی دارد

بازیابی لقی در پمپ های با دورینگ سایشی

فصل ششم: كاویتاسیون Cavitation

٦: خالص ارتفاع مثبت در قسمت مكش NPSH -٢

٦: خالص ارتفاع مثبت مورد نیاز در قسمت مكش پمپ(N PSHR) -٣

٦: فرسایش ناشی از كاویتاسیون -٤

٦: علائم بروز كاویتاسیون در پمپ های گریز از مركز -٥

٦- روشهای غلبه بر كاویتاسیون -٦

٦: روشهای افزایش NPSHA -٧

٦: روشهای غلبه بر كاویتاسیون از طریق افزایش NPSHA -٨

٦: روشهای كاهش NPSHR -٩

٦: مقاومت در مقابل كاویتاسیون -١٠

فصل هفتم: عوارض بهره برداری ازپمپ درشرایط مغایر با طراحی

٧: بهره برداری در دبی زیاد -٢

٧:بهره برداری در دبی كم -٣

٧: افزایش درجه حرارت - ٤

٧: جریان گردشی داخلی -٥

٧: جریان گردشی در قسمت مكش پروانه -٥-١

٧: جریان گردشی داخلی در قسمت دهش -٥-٢

فصل هشتم: عیب یابی در پمپ های دورانی

فرسایش قطعاتPart Wear

سرعت دورانی

تحلیل خرابی های پمپ های دورانی

سر و صدای پمپ از حد معمول بیشتر است

فرسایش غیر عادی

کاهش ظرفیت

توان مصرفی در پمپ زیاد است

بخش نهم: عیب یابی و تعمیرات پمپ های رفت و برگشتی

فهرست اشكالات اختصاصی پمپ های رفت و برگشتی

۹ خرابی زودرس نوار آب بند كننده

خرابی سوپاپها

وجود ضربان غیر عادی در مایع خروجی

اشكالات مربوط به پمپ های دیافراگمی