گزارش کارآموزی: ساختمان دو طبقه بتن آرمه|41014427

فهرست صفحه مقدمه .................................................................................................................................................................................................. 2 کلیات پروﮊه ........................گزارش کارآموزی: ساختمان دو طبقه بتن آرمه|41014427|graphic|کارآموزی

فهرست صفحه

مقدمه .................................................................................................................................................................................................. 2

کلیات پروﮊه ........................................................................................................................................................................................ 2

مکانیک خاک ..................................................................................................................................................................................... 3

بازدید خاک وپیاده کردن نقشه ...................................................................................................................................................... 3

بتونیر .................................................................................................................................................................................................. 5

ویبراتورها ............................................................................................................................................................................................ 6

پی کنی .............................................................................................................................................................................................. 7

شفته .................................................................................................................................................................................................. 8

آرماتور بندی فونداسیون ............................................................................................................................................................. 10

قالب بندی ...................................................................................................................................................................................... 15

بتن ریزی فوندسیون ................................................................................................................................................................... 16

آماده کردن بتون " حمل بتن " بتن ریزی .......................................................................................................................... 18

انواع خرپاها ............................................................................................................................................................................... 20

بتن ریزی ستون ........................................................................................................................................................................ 24

كرسی چینی ............................................................................................................................................................................... 26

آجرها ........................................................................................................................................................................................... 27

تیرها ........................................................................................................................................................................................... 29

تیرچه ........................................................................................................................................................................................ 32

بتن ریزی سقف ...................................................................................................................................................................... 37

راه پله ....................................................................................................................................................................................... 38